TOP 10 Konsèy Sekirite demolisyon ki soti nan machin orijin

Travay nan demolisyon mande pou manm sit travay yo pran prekosyon siplemantè kont danje potansyèl yo.Danje demolisyon tipik yo enkli pwoksimite ak materyèl ki gen amyant, objè byen file ak ekspoze a penti ki baze sou plon.
At Orijin machin, nou vle chak nan kliyan nou yo rete an sekirite ke posib.Se konsa ansanm ak nouatachman demolisyonkòmande chajman, nou pral pataje lis konsèy sekirite demolisyon sa a pou ede pwoteje ou menm ak travayè ou yo sou yon chan travay.

nouvèl1_s

1. Mete ekipman pwoteksyon pèsonèl (PPE) apwopriye: Pandan ke egzijans PPE yo pou chak peyi yo ka varye, travayè yo ta dwe mete yon chapo difisil/kas, gwo linèt sekirite, gan, vès oswa jakèt gwo vizibilite ak bòt zòtèy asye nan yon sit demolisyon. .
2. Kenbe yon atitid konsyantizasyon amyant: Pa kòmanse nenpòt faz demolisyon jiskaske ou te fè sondaj konplè amyant sou sit la.Asire w ke ou te retire tout materyèl amyant ki gen lisans ak ki pa gen lisans anvan ou kontinye.
3. Fèmen sèvis piblik yo: Fèmen tout elektrisite, egou, gaz, dlo ak lòt liy sèvis piblik yo, epi fè konpayi sèvis piblik ki aplikab yo konnen anvan yo kòmanse.
4. Kòmanse nan tèt la: Lè demoli miray deyò ak planche, apwòch ki pi an sekirite se kòmanse nan tèt la nan estrikti a epi travay wout ou desann nan nivo tè.
5. Retire estrikti ki pote chaj yo an dènye: Pa retire okenn eleman ki pote chaj jiskaske ou retire etaj yo anlè etaj kote w ap travay la.
6. Pwoteje kont debri ki tonbe: Enstale chutes ak pòtay ki fèmen sou pwent egzeyat la lè w lage debri nan resipyan oswa sou tè a.
7. Limite gwosè ouvèti etaj la: Tcheke ke gwosè tout ouvèti etaj ki gen entansyon pou jete materyèl pa depase 25% espas total etaj la.
8. Kenbe travayè yo deyò nan zòn ki pa ansekirite: Asire w ke ekip ou a pa antre nan okenn zòn kote danje estriktirèl yo prezan jiskaske ou fin aplike etap ki apwopriye pou étayaj oswa atalaj.
9. Etabli chemen pou veyikil yo ak pasaj pyeton yo klè: Pèmèt ekipman konstriksyon ak travayè yo navige sou sit la lib e san danje lè yo kreye chemen ki pa antrave ki soti nan zòn danje a.
Kenbe yon sit travay pwòp: Yon sit demolisyon pi pwòp mennen nan mwens blesi ak aksidan.Kenbe zòn nan pwòp lè w retire debri yo toujou pandan tout pwojè a olye w tann jiska lafen.


Tan pòs: 03-aout 2022